Ancient Chinese Romance Short Stories

COMPLETED (Less than 15 Chapters)

Ballad of Ten Thousand Gu by Ye Xiao

Beauty to Ashes by Yún Hú Bù Xǐ

By the River of Forgetfulness for Seven Lifetimes by Zi Xinyu

Daybreak by Jiu Lu Fei Xiang

Dream of Fuyao by Shen Fuyao

Forbidden Love by Tang Yin

Fox Has No Heart by Hei Mao Zhou Zhang

Gentleman Free-Floating Cloud by Yu Qing

Goddess Medical Doctor by Qiu Qing Yu Sheng

Grave Digger by Jiu Lu Fei Xiang

Honeysuckle (Enduring the Winter) by Jiu Lu Fei Xiang

How Hurtful of the Maple Leaves by Zi Xinyu

Lament at Changmen Palace by Qiao Xi

Mulberry Song by Jiu Lu Fei Xiang

Our Second Master by Twentine

Overturning the World by Jiu Lu Fei Xiang

Peach Demon by Jiu Lu Fei Xiang

Red String by Ye Wei Yang

Red Strings by Hai Qing Na Tian E

Revival by Wu Yan Se

Sentimental General by Ji Geng (deleted blog)

Seven Lifetimes by Hong Jiu

Singing Spring Melodyby Jue Ming

The Bird of Good & Evil by Zi Xinyu

The Demoness Is Not Evil by Xi Meng

The General Only Fears the Maiden’s Escape by Ye Shuang

The Imperial Princess Accidentally Seduced Her Husband by Mo Chen

The Little Princess Imprisoned by the Demon Brothers by Long Gong Zǐ

The Medical Expert’s Companion by Tang Yin (deleted blog)

The Twelve Spirits: Ugly Spirit by Ye Xiao (on-going)

Three Lifetimes of Trials; A Wind Chime Brings Tears by Zi Xinyu

Time to Return by Mo Bao Fei Bao

Wang Ye Captures His Wife by Tang Yin

Yellow Springs Inn by Bai Fan

Your Humble Servant is Guiltyby Sui Yu Er An

Ziqin by Jiu Lu Fei Xiang

Vietnamese Source

Real Fake Fiance by Tang Yin

Wedding Night Late Ten Years by Ming Xing (deleted blog)

Machine Translated and Edited

Bunny Husband by Yuan Yuan (in progress)

Dark Empress by Yuan Yuan

The Prey of Zhai Wang by Yuan Yuan

The Sparrow Reluctantly Upon The Branch by Mi Jian

True and False Young Master by Yuan Yuan